ผลงานวิจัย ปี 2562/2019

ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์
2562/2019 Thiptaveechan P, Phakdepiboon T and Chira-Adisai W Effi cacy of Focused Shockwave Therapy for Treating Chronic Non-calcifi c
and Calcifi c Rotator Cuff Tendinopathy
ASEAN J Rehabil Med 2019; 29(1): 2-7.