ผลงานวิจัย ปี 2557/2014

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์
2557/2014
Swanpitak P, Chira-Adisai W. 
 
Electrical activity of vastus medialis muscle in different leg positions
 
J Thai Rehabil Med 2014;
24(1): 13-19