You are here

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รายนามบุคลากรหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สถานที่ตั้ง

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาคาร 1 ชั้น 1  เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2201-1104 , 0-2201-1189  โทรสาร. 0-2201-2228

website counter widget