งานบริหารทั่วไปและธุรการ

รายนามบุคลากรงานบริหารทั่วไปและธุรการ

 

ประวัติความเป็นมา

     งานบริหารทั่วไปและธุรการ เดิมไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยงาน มีเพียง นางสาวสุณี อังคทะวิวัฒน์  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการเพียงท่านเดียว ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการของหน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลรามาธิบดี เท่านั้น ต่อมาในปี 2519 คณะฯ ได้จัดตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้น โดยรวมหน่วยกายภาพบำบัดมาไว้เป็นหน่วยงานหนึ่ง ใช้ชื่อว่า “หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู” และได้มีการบรรจุเจ้าหน้าที่ธุรการเพิ่มเติม

     ในปี 2534 คณะฯ มีการปรับโครงสร้าง โดยแยกภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ออกจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ ได้มีการจัดตั้ง “หน่วยบริหารงานทั่วไป” สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยในช่วงระยะเวลานี้ ภาควิชาฯ ได้รับโอนย้าย นางสาวสุปราณี ชูจาด จากงานเวชระเบียน เพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน้าหน่วย และ เลขานุการภาควิชาฯ

     ในปี 2538 นางสาวกาญจนีย์ สำเภาทิพย์ ได้ปรับตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วย และ เลขานุการภาควิชาฯ ทดแทน นางสาวสุปราณี ชูจาด ที่ขอลาออกเพื่อย้ายกลับภูมิลำเนา และ จากภาระงานที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการรับธุรการเพิ่มขึ้น โดยตลอดเวลาในช่วงนี้ได้มีการโอนย้าย และ รับบุคลากรใหม่จำนวนหลายท่านด้วยกัน

     ในปี 2550 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้บรรจุ นายปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ มาเพื่อเป็นหัวหน้าหน่วยบริหารทั่วไป และ เลขานุการภาควิชาฯ แทนนางสาวกาญจนีย์ สำเภาทิพย์

     ในปี 2553 คณะฯ มีปรับเปลี่ยนโครงสร้างอีกครั้ง โดยแยกบุคลากรสายสนับสนุนบริการออกจากภาควิชาฯ เพื่อให้ภาควิชาฯ ดำเนินการด้านวิชาการ การเรียนการสอน และ วิจัยได้อย่างเต็มที่ ทำให้บุคลากรสายสนับสนุนบริการของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ถูกโอนย้ายไปสังกัดกับงานเวชกรรมฟื้นฟู และ “หน่วยบริหารงานทั่วไป” ได้ปรับเปลี่ยนเป็นจาก “หน่วย” ให้เป็น “งาน” โดยใช้ชื่อว่า “งานบริหารทั่วไปและธุรการ” มีนายปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน และ เลขานุการภาควิชาฯ

     จนกระทั่งในปี 2555 คณะฯ มีนโยบายและปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในอีกครั้ง โดยรวมบุคลากรสายสนับสนุนบริการที่เคยแยกออกจากภาควิชาฯ กลับมาสังกัดภาควิชาฯ เช่นเดิม และ มีการสรรหาหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานภายในคณะฯใหม่ทั้งหมดตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จึงมีการสรรหาหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการใหม่ โดยผู้ที่ได้รับการสรรหา คือ นายปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ เช่นเดิม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2555

     ปัจจุบันงานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปัจจุบัน มี บุคลากรทั้งสิ้น 10 คน ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน นักวิชาการศึกษา 1 คน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 คน และพนักงานบริการ 1 คน

 

รายชื่อหัวหน้าหน่วย/หัวหน้างาน (เลขานุการภาควิชาฯ)

1. นางสาวสุณี อังคทะวิวัฒน์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2508*
2. นางสาวสุปราณี ชูจาด ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2534 - พ.ศ.2538
3. นางสาวกาญจนีย์ สำเภาทิพย์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2538 - พ.ศ.2550
4. นายปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ * ระยะเวลาประมาณการ

 

 

รายชื่อบุคลากรในปัจจุบัน

1. นายปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
2. นางสาวดารุณี เตโช  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. นางสาวเกษรินทร์ ไมตรีแพน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
4. นางสาวสุนารี เกตุบุญลือ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นางสาวพนิดา กุลประเสริฐ           ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
6. นายสมเกียรติ ศรีสวัสดิ์    ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
7. นางสาวฐิติยา หุปะโก   ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
8. นายเทอดพงศ์ ขุนพัฒน์  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
9. นางสาวปัณณ์ชญา ทำดี   ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
10. นางสาวรุ่งทิวา พึ่งวงศ์ญาติ   ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

ระบบการทำงานในปัจจุบัน

     ปัจจุบันงานบริหารทั่วไปและธุรการภาควิชาฯ สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีหน่วยย่อย จำนวน 2 หน่วย คือ หน่วยสนับสนุนทั่วไป และ หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก

     หน่วยสนับสนุนทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ให้บริการด้านงานบริหารทั่วไป งานสำนักงาน งานธุรการ งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ การเงินและพัสดุ-ครุภัณฑ์ การจัดทำงบประมาณ การคำนวณต้นทุน การทำรายงานการประชุมต่างๆ งานพิมพ์ งานสารบรรณและเอกสาร

     หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก มีหน้าที่รับผิดชอบ ให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาและการศึกษาระดับหลังปริญญา งานด้านบริการวิชาการและงานวิจัย การฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่

 

ซึ่งสามารถแยกหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายบุคคลได้ ดังนี้

1.นายปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ในฐานะหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) และ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

2.นางสาวดารุณี เตโช มีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการงานด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์  อาคารและสถานที่ ในการจัดซื้อ/ทดแทน และการบำรุงรักษา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาล และการจำหน่าย/ส่งซ่อมและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์  และงานด้านบุคคล

3.นางสาวเกษรินทร์ ไมตรีแพน มีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการงานด้านการศึกษาระดับหลังปริญญา

4.นางสาวสุนารี เกตุบุญลือ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านบริการรักษาพยาบาล งานด้านบุคคล งานด้านการศึกษาระดับปริญญา และ งานด้านคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

5.นางสาวพนิดา กุลประเสริฐ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานธุรการทั่วไปของหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ ทั้งงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ งานบริการวิชาการ การบุคคล งานด้านสถานที่ ตลอดจนงานด้านบริการรักษาพยาบาล

6.นางสาวฐิติยา หุปะโก มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริการวิชาการและวิจัย เช่น การเข้าร่วมศึกษา/ประชุม/อบรม/ดูงาน งานด้าน Teleconference การทำวิจัย การดูแลเว็บไซต์ของภาควิชาฯ

7.นายสมเกียรติ ศรีสวัสดิ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านธุรการ-สารบรรณ การพิมพ์หนังสือ/รายงานต่างๆ การเวียนหนังสือ/ติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน EMG/Team Meeting

8.นายเทอดพงศ์ ขุนพัฒน์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ช่วยงานธุรการการศึกษาต่่างๆ ทั้งระดับปริญญา และ หลังปริญญา  ช่วยงานธุรการด้านการบริการวิชาการและวิจัย

9.นางสาวปัณณ์ชญา ทำดี มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านการศึกษาระดับปริญญา ช่วยงานธุรการด้านการบริการวิชาการและวิจัย

10.นางสาวรุ่งทิวา พึ่งวงศ์ญาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิด-ปิด ดูแลทำความสะอาดสำนักงานและหน่วยบริการของภาควิชาฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มรับรองแขกของหน่วยงาน ดูแลซื้ออาหาร และ จัดอาหารให้กับอาจารย์ของภาควิชาฯ

 

การประสานงานร่วมกับหน่วยอื่นๆ

     งานบริหารทั่วไปและธุรการ เป็นงานที่ต้องติดต่อประสานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

     ภายนอกคณะฯ ต้องติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราราชนนี เป็นต้น

     ภายในคณะฯ ต้องติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษา รวมถึงภาควิชาต่างๆ เช่น ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเวชสารสนเทศ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานนโยบายและแผน งานรักษาความปลอดภัย งานการศึกษา งานบริการวิชาการ เป็นต้น และต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยในภาควิชาฯ ในด้านบริหารทั่วไปและธุรการ

 

ความภาคภูมิใจ

-  งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นหน่วยงานขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ งานบริหารทั่วไปและธุรการของภาควิชาอื่นๆ แต่ก็สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรการและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในสังกัดเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกพันธกิจเช่นเดียวกับภาควิชาขนาดใหญ่

-  บุคลากรภายในงานมีความสามัคคีปรองดอง มีความเอื้ออาทร ปฏิบัติงานร่วมกันแบบพี่น้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว จะเห็นได้จากกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหรือโอกาสพิเศษต่างๆ การช่วยเหลือเยี่ยมไข้ การมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น

-  ถึงแม้ว่าบุคลากรภายในงานจะมีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกันไปในแต่ละด้าน เช่น ด้านบุคคล ด้านพัสดุ ด้านการศึกษา แต่ก็สามารถที่จะปฏิบัติงานทดแทนกันได้ โดยไม่ต้องร้องขอหรือต้องรอให้ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ตั้ง

งานบริหารทั่วไปและธุรการ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2201-1154  โทรสาร. 0-2201-2228