You are here

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่

ยินดีต้อนรับ อ.พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2564