You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ พว.กนกกาญจน์ กอบกิจสุมงคล

ขอแสดงความยินดีแก่ พว.กนกกาญจน์ กอบกิจสุมงคล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ทั้งนี้ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป