ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 2564