ขอแสดงความยินดีแก่ อ. พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์ และ อ. พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล