ผลงานวิจัย ปี 2541/1999

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์
25541/1999
Kuptiratsaikul P.
Pitakjaroen M. 
 H-Reflex in Patients with Sciatica. J Thai Rehabil 1999;8(3):265-70.
2541/1999

Chira-Adisai  W.
Yan  K. 
Turan  B.

The influence of wrist thickness on amplitudes of sensory nerve action potentials.

Electromyogr Clin Neurophysiol 1999;39(8):485-8.

2541/1999

Sanjaroensuttikul N.
Jitpraphai C.
Pitakjaroen M.
Wongphaet P. 

The Diagnosis of Mild Carpal Tunnel Syndrome : Sensitivity of Palmar Stimulation  Compared with Median Nerve Provocation. J Thai Rehabil 1999;9(2):67-71.