You are here

การศึกษา

 

 

การศึกษาหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)

 

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน

ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ใบสรุปการแก้ไขหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2  
     

                         

 

 

การศึกษาระดับปริญญา (นักศึกษาแพทย์)

       

Course syllabus ทักษะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5   

                                                                                                                                                                                                          

                                                     

 

 

 

website counter widget