การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 29

 


Download

1. PARIENT DOSE MONITORING IN DIAGNOSTIC RADIOLOGY
(Napapong Pongnapang Ph.D.)

2. Current status and issues of the Radiological Technologist education, training and professional practice in ASIA region 
(Napapong Pongnapang Ph.D.)

3. CT Contrast Media
(Siemens)

4. CT Right Dose
(Siemens)

5. MRI in Srinagarind & Update Advance Imaging
(วุฒิศักศ์ิ บุณฝ่องเสถียร)

6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางรังสีวินิจฉัย
รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์


รายชื่อลงทะเบียน

กำหนดการ

หนังสืออนุมัติและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจำปี 2559

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ประจำปี 2559


 

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งด้านเครื่องมือและ

เทคนิคการตรวจ ทำให้ผู้มารับบริการได้รับการบำบัดรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็วมาก

ขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจรักษาได้มากขึ้นด้วย ซึ่งบุคลากรทางด้านรังสีจำเป็นต้อง

เรียนรู้ ติดตามให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ มาถ่ายทอดให้

บุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 29 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ฟื้นฟูวิชาการ

ความก้าวหน้าทางด้านรังสีเทคนิค แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน

ตลอดจนผู้มารับบริการทั่วไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเผยแพร่ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ให้กับบุคลากร

2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางรังสีการแพทย์

2.3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย

2.4 เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ผู้เข้าร่วมประชุม

บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 300 คน

5. ระยะเวลาจัดการประชุม

ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559

6. สถานที่จัดประชุม

ลองบีชการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

7. รูปแบบการประชุม

การบรรยาย อภิปราย เสนอผลงาน และเสวนาระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

8. ค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ราคา 3,900 บาท

หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ราคา 4,200 บาท

9. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม

ค่าลงทะเบียน/ ค่าที่พัก/ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง

*เบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549*