ประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจำปี 2558 ครั้งที่ 28

โครงการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค  ครั้งที่ 28  ประจำปี 2558

Download ใบสมัคร คลิก

1.  หลักการและเหตุผล   

ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก  ทั้งด้านเครื่องมือและเทคนิคการตรวจ ทำให้ผู้มารับบริการได้รับการบำบัดรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจรักษาได้มากขึ้นด้วย ซึ่งบุคลากรทางด้านรังสีจำเป็นต้องเรียนรู้ ติดตามให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ  มาถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง  

  สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 28 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางด้านรังสีเทคนิค แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน ตลอดจนผู้มารับบริการทั่วไป  

2.  วัตถุประสงค์

     2.1   เพื่อเผยแพร่ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ให้กับบุคลากร                         

     2.2  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางรังสีการแพทย์

     2.3  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย 

     2.4  เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

     โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

4.  ผู้เข้าร่วมประชุม

  บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน  300  คน

5.  ระยะเวลาจัดการประชุม

  ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม  2558

6.  สถานที่จัดประชุม

  ภูเขางามพาโนรามา รีสอร์ท  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

7.  รูปแบบการประชุม

  การบรรยาย อภิปราย  เสนอผลงาน  และเสวนาระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

8.  ค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่  20  กรกฎาคม  2558   ราคา  3,900  บาท

หลังวันที่     20  กรกฎาคม  2558   ราคา  4,200  บาท

.  ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม

ค่าลงทะเบียน/ ค่าที่พัก/ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง

 *เบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549*

10.  หัวข้อการประชุม  วิทยากรจากโรงพยาบาลชั้นนำภายในประเทศ และวิทยากรรับเชิญ

       -  พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ  โดย  รศ. พญ. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

       -  กิจกรรมเพื่อกายและใจ โดย ผศ.นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น   โรงพยาบาลรามาธิบดี

       -  Breast Imaging โดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงบุษณี  วิบุลผลประเสริฐ  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

       -  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดย คุณเก่งกาจ  จงใจพระ

       -  อันตรายฝังแร่ประเทศจีน โดย คุณกิตติศักดิ์  ชินอุดมทรัพย์  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

  และนักรังสีการแพทย์

       -  Overview Doppler Ultrasound for Technician โดย ผศ. นพ.ธนพงศ์ พันพิกุล โรงพยาบาลรามาธิบดี

       -  คลายปมการถ่ายภาพ (อย่างมีเทคนิค) Digital Imaging  โดย รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิช 

          ผศ.ดร. บรรรจง  เขื่อนแก้ว และคณะทำงาน ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์   

  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       - Technique CT Scanning of the body โดย คุณวิชาญ ประเสริฐศิลปกุล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

       -  Update MRI Technology Trend  โดย คุณอดุลย์ กำแพงทิพย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

       -  นำเสนอผลงานทางวิชาการ

11.  การประเมินผล

        ประเมินจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       12.1  ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       12.2  ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้บุลากรทางการแพทย์หรือผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี

 

13.  การรับสมัครเข้าร่วมประชุม

       13.1 กรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน ส่งที่สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ภาควิชารังสีวิทยา 

               คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  270 ถนนพระรามหก  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี 

      กรุงเทพฯ 10400  หรือ E-mail :  1pen12@windowslive.com  โทรสาร 0 2201 1297

       13.2 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขารามาธิบดี เลขบัญชี 026–434703-2   

       ในนามคุณวันเพ็ญ  อู่รัชตมาศ  เพื่อประชุมวิชาการรังสีเทคนิค (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)