รายชื่อประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26 บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

รายชื่อประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26 บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา
7 – 10 พ.ค.2556

ลำดับ    ชื่อ – นามสกุล    สถานที่ทำงาน ( โรงพยาบาล )
1    นายประเสริฐ  วัฒนพงศ์พิทักษ์    ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2    นางเทวิณี  ชอกหอม    ร.พ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
3    นางสาวสุพรรษา การะเกตุ    ร.พ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
4    นายไพรัช  อินทองช่วย    ร.พ.ตะโหมด
5    จ.ส.อ.จรูญ  แจ่มแจ้ง    ร.พ.สร้างคอม
6    นางสาวอันธิกา  ธงรอด    ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช
7    นางมธุรส  เพ็ชรสงฆ์    ร.พ.พิปูน
8    นางบุญเรือน  วงษ์บุญ    ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช
9    นายทรงพล  ชูเกาะทวด    ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช
10    นางเฉลิมศรี   รักกตัญญู    ร.พ.แม่ใจ
11    นางสาวณัฐชยา  สมจริยา    ร.พ.ด่านมะขามเตี้ย
12    นางพิกุล  มงคลชัย    ร.พ.ไทรโยค
13    นางสาวบุญฑริกา  บัวศรี    ร.พ.บางปะหัน
14    นางณัฐสิมา  ไวยมัย    ร.พ.เสนา
15    นายวิเชียร  ศรีทานันท์    ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
16    นางประไพพิศ  พรมมา    ร.พ.ปากช่องนานา
17    นางพัฒนุช  คาดีวี    ร.พ.เมยวดี
18    นางสาวกมลวรรณ  แสงสุวรรณ    ร.พ.สิงห์บุรี
19    นางสาวนงคราญ  ศินาคม    ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์
20    นางสมหมาย  กันทะเมืองลี้    ร.พ.ศูนย์นครปฐม
21    นางสาวดวงสมร  ดาวเศรษฐ์    ร.พ.สมุทรสาคร
 
22    นางณัชนัญ  พรหมอุบล    ร.พ.สมุทรสาคร
23    นางสาวสง่า  ประโพธิ์ทัง    ร.พ.พล
24    นางสาวพัชราภรณ์  ดีทน    ร.พ.ปลวกแดง
25    นายบรรจบ  สายรวมญาติ    ร.พ.เลาขวัญ
26    นายสุรศักดิ์  ศิริรักษ์    ร.พ.ราษฏร์ยินดี
27    นายบือราเฮง  สาและเร๊ะ    ร.พ.ยะลา
28    นายปรีดา  ปานสมบัติ    ร.พ.อินเตอร์เวชการ
29    นายถวิล  พุทธเกิด    ร.พ.อินเตอร์เวชการ
30    นางจิราภรณ์  เมื่ยงติ้ง    ร.พ.บ้านนาเดิม
31    นางสาวธิดา  ฉายรังสี    ร.พ.ราชวิถี
32    นางสาวมนัญญา  ภิรมย์    ร.พ.ราชวิถี
33    นายสมัชชา  บุญเพ็ง    ร.พ.กำแพงเพชร
34    นางสาวนงลักษณ์  กุลคำ    ร.พ.กำแพงเพชร
35    นายศราวุธ  ศุภรวิชญานนท์    ร.พ.มหาสารคาม
36    นายสาคร  ขาวผ่อง    ร.พ.มะการักษ์
37    นางน้ำทิพย์  ขาวผ่อง    ร.พ.มะการักษ์
38    นางวราภรณ์  วงศ์จันทร์    ร.พ.วังจันทร์
39    นางยินดี  อัมภาราม    ร.พ.ลาดยาว
40    นายสังคม  สร้างไธสง    ร.พ.ปทุมธานี
41    นางภาวิณี   สร้างไธสง    ร.พ.ปทุมธานี
42    นางสาวสุธิภา  พิศโสระ    ร.พ.เขาสุกิม
43    นางชัชจิรา  รักเลิศ
44    นางสุปริญญา  ยุวธนานนท์    ร.พ.รือเสาะ
45    นางฉันทนา  ทองอุ่น    ร.พ.ท่าฉาง
46    นางมุจลินทร์  บุญแช่มชู    ร.พ.โชคชัย
47    นางกฤษณี  สองเมือง    ร.พ.ทุ่งหว้า
48    นายประทีป  เคลือบผ่อง    ร.พ.อุตรดิตถ์
49    นายวรากรณ์  ยาเภา    ร.พ.อุตรดิตถ์
50    นางพัชรา เหล็กดี    ร.พ.น้ำพอง
51    นายประสาทพร  รัตนแสง    ร.พ.กรุงเทพภูเก็ต
52    นายธนาวัฒน์ ปองสุขเวสม์    ร.พ.กรุงเทพภูเก็ต
53    นางอรนเรศ  เวชสุวรรณมณี    ร.พ.พุทธมณฑล
54    นางจิรารัตน์  รอดสนใจ    ร.พ.บำเหน็จณรงค์
55    นายชนะ  ชนะภัย    ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
56    นายสมชาย  สว่างศรี    ร.พ.มะเร็งลำปาง
57    นางสาวอำพร  พีระแสน    ร.พ.มะเร็งลำปาง
58    นางสาวเจนจิราพร ฤทธิ์ปัญจะ    ร.พ.มะเร็งลำปาง
59    นายพินัย  เบื่อน้อย    ร.พ.สวนสราญรมย์
60    นางอามร  จิรชวาลวิสุทธิ์    ร.พ.นครพิงค์
61    นางภัทรา ตาอินทร์    ร.พ.นครพิงค์
62    นายวุฒิพงษ์  แก้วงาม    ร.พ.มาบตาพุด
63    นางฟ้าลิ่ว  นงรัตน์    ร.พ.สุไหงโกลก
64    นางพรรณี  รักพงษ์    ร.พ.อาจสามารถ
65    นางปุณชรัตน์  คณะสุข    ร.พ.หนองบัวแดง
66    นายโยธิน  จิตมั่น    ร.พ.วังสะพุง
67    นางอารณี  จำนงค์    ร.พ.ปราสาท
68    นางสาวมณฑา  ทัดแก้ว    ร.พ.ทุ่งสง
69    นายมานพ  นันทวุฒิพลากร    ร.พ.สูงเนิน
70    นางชุดาภา  ไทยนิยม    ร.พ.โป่งน้ำร้อน
71    นางนงเยาว์  ปราณีโชติรส    ร.พ.พระนั่งเกล้า
72    นางสุรีรัตน์  ถึงฝั่ง    ร.พ.พระนั่งเกล้า
73    นายเสรี  ไชยโส    ร.พ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
74    นายจักรพัฒน์  หรี่อินทร์    ร.พ.หนองสองห้อง
75    นายสุริยันต์  ไพเตี้ย    ร.พ.ขุขันธ์
76    นางสุวรรณี  พลอยประเสริฐ    ร.พ.สนามชัยเขต
77    นางสาวเสริมสุข  คุณาราช    ร.พ.ราชบุรี
78    นางประคอง  สุขบุญชูเทพ    ร.พ.ราชบุรี
79    นางสาวธารารัตน์  อ่อนอินทร์    ร.พ.ลานกระบือ
80    นางสาวดวงใจ  วรรณโภชน์    ร.พ.หนองบัว
81    นายเดชา  ทองพนัง    ร.พ.วชิระภูเก็ต
82    นายธีระพงษ์  ใจพรมเมือง    ร.พ.วชิระภูเก็ต
83    นายอดุลย์  รัตโส    ร.พ.วชิระภูเก็ต
84    นายทวีป  จันทะบุรี    ร.พ.สงขลา
85    นายอภิชัย  พิกุลทอง    ร.พ.เวชการุณรัศมิ์
86    นางสาวเจมจิรา  ติ๊บประใจ    ร.พ.พิษณุเวช
87    นางสาวกัณวิกา  จันทร์ประไพ    ร.พ.สิชล
88    นางสาวพรพิมล  กัลยาณวิสุทธิ์    ร.พ.โพทะเล
89    นางสาวมัลลิกา  นาคแดง    ร.พ.วชิรบารมี
90    นายนิรุต  ทิพย์อาจ    ร.พ.แวงใหญ่
91    นางสาวจินตนา  ทวีแก้ว    ร.พ.บ้านลาด
92    นายโกสิทธิ์  จำนงค์    ร.พ.ศรีบรรพต
93    นายดลเหลาะ  สันหมุด    ร.พ.ปากพะยูน
94    นางจิรภัทร  ปรีดิศรีพิพัฒน์    ร.พ.บ้านแหลม
95    นางชุติกานต์  วงษ์เนตร    ร.พ.โคกสำโรง
96    นางพึงพิศ  เอื้อพูนผล    ร.พ.บ้านโป่ง
97    นางบุปผา  ขันธ์แก้ว    ร.พ.บ้านโป่ง
98    นางสาววันดี  จำเนียรพล    ร.พ.พระนครศรีอยุธยา
99    นางสาวรุจิเรจ  เกล็ดงูเหลือม    ร.พ.ค่ายสุรนารี
100    นางอุษณา  โพธิ์ทอง    ร.พ.พบพระ
101    นางสาวสมฤทัย  ศิริเมร์    ร.พ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
102    นายสุพล มธุระพัฒน์    ร.พ.พิบูลมังสาหาร
103    นางพรทิพย์ ชลสุข    ร.พ.ศรีสังวรสุโขทัย
104    นางสาวอมรรัตน์  ทรัพย์มูล    ร.พ.สมุทรปราการ
105    นางสมพร  โชครัชตอนันต์    ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
106    นางสาวประทิน  ปลอดโคกสูง    ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
107    นางสถาพร  พันสนิท    ร.พ.ภูหลวง
108    นางสุกัญญา  ประจะเน    ร.พ.นครปฐม
109    นายประเวช  อนุภักดิ์    กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต
110    นางสมอาง  สุธรรม    ร.พ.สุรินทร์
111    นางยุวดี  แต่งประกอบ    ร.พ.สุรินทร์
112    นายอภิรักษ์   เรืองเดช    ร.พ.โพธาราม
113    นายมงคล  เทือกสุบรรณ    ร.พ.สุราษฏร์ธานี
114    นายยุทธนา  นุ่นสังข์    ร.พ.สุราษฏร์ธานี
115    นายจิตติน  เจียมอานิสสงส์    ร.พ.แพร่
116    นายสุธี  จันลี    ร.พ.พุทธโสธร
117    นางสาววรนุช วิทยวราวัฒน์    ร.พ.ชัยนาทนเรนทร
118    นางสาวพิไลพรรณ  วัฒนโชติ    ร.พ.ชัยนาทนเรนทร
119    นางสาวปานจิต  ทองทักษิณ    ร.พ.อุทัยธานี
120    นางสาวนิสญา  สมชาติ    ร.พ.ระยอง
121    นางสาวประวีณา  เครือวงศ์    ร.พ.ระยอง
122    นายวัชรินทร์  สะสีสังข์    ร.พ.ร้อยเอ็ด – ธนบุรี
123    คุณรัตติยา  วงศ์มณีรุ่ง    ร.พ.เมืองราช
124    คุณสิริกร  ชมพูนุช    ร.พ.พหลพลพยุหเสนา
125    คุณสมชาติ  มาศรี    บ.ลพบุรี MRI
126    นางสาวธีราพร  ตองติดรัมภ์    รามาฯ
127    นางสาวธีราพร  วรรณศิลป์    รามาฯ
128    นางสาวสุรภี  อ่ำโต    รามาฯ
129    นายวิทยา  วงศ์เนียม    รามาฯ
130    นายวุฒิไกร  บัวเงิน    รามาฯ
131    นางสาวสุชาวดี  ศรีสวัสดิ์    รามาฯ
132    STAFF อินเตอร์
133    PC imaging center
134    PC imaging center
135    นท.ยุทธศักดิ์  ผดุงพล    ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช
136    พ.อ.อ.วัฒนา  พันชะตา    ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช
137    นางสาวอ้อม  น่วมทิม    ร.พ.เปาโล สมุทรปราการ
138    นางสาวฉัตรลดา  ร่วมสุข    ร.พ.เปาโล สมุทรปราการ
139    นางสาวจิณห์นิภา  ศุภมลคลเจริญ    ร.พ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
140    นางสาวอมรา  ตริตรองรัมย์    ร.พ.พญาไท 1
141    นางสาวขนิษฐา  จันทร์อุดม    ร.พ.พญาไท 1
142    นายสมชาติ  มาศรี    ร.พ.มะเร็งลพบุรี
143    นางสาวขนิษฐา  ชูชาวนา    ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
144    นายรักชาติ  วงศ์จินดา    ร.พ.พญาไทศรีราชา
145    นางพิณพิชญา  เฟื่องทิพรังสี    ร.พ.รามาธิบดี
146    นายสุวัฒน์  ดีสวัสดิ์    ร.พ.วชิรพยาบาล
147    นายวิชัย  นิปัจการสุนทร    ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์
148    นางสาวปิ่นหทัย  พิมลพรพัฒนะ    ร.พ.พญาไท 1
149    นางณชวัล  สังข์หล่อ    ร.พ.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
150    นางสาวอริสา  วงศ์ศิริ    ร.พ.เมืองสมุทรปู่เจ้า
151    คุณวาสนา  โกสา    ร.พ.สมิติเวช
152    คุณพรกนก  ลีลาโส    ร.พ.สมิติเวช
153    คุณพัชรี  บัวศรี    ร.พ.พระราม 9
154    คุณทัศนะ  จิ๋วแพ    ร.พ.พระราม 9
155    คุณนิลนลา  ใหญ่เรืองศรี    ร.พ.กลาง
156    คุณกิตติพงษ์  ปานวัชราคม    ร.พ.วิภาวดี
157    คุณยุทธศักดิ์  ผดุงพล    ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช
158    คุณพิริยา  โชคบุญมงคล    ร.พ.วชิรพยาบาล
159    คุณทินกร  ไกรรักษ์    ร.พ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
160    คุณประนอม  ตรีทศ    ร.พ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
161    คุณมานิต  นฤมิตรคุณา    สีมาแฮลแคร์
162    คุณคำรบ  คำเทียนทอง    โตโมกราฟ
163    คุณสุรพล  ลิจุติภูมิ    สกลเอ็มอาร์ไอ
164    คุณธวัชชัย มูลไธสง    สีมาเอ็มอาร์ไอ
165    คุณศักดิ์สิทธิ์  ทรงประโคน    ร้อยเอ็ดเอ็มอาร์ไอ
166    คุณสุนันท์  วงศ์ระยา    ราชบุรี
167    คุณศิริพงษ์  พุ่มโพธิ์ทอง    RT thai
168    คุณเทวฤทธิ์  ฉิมพาลี    RT thai
169    คุณสุพิศ  บ้านดอนเขียว    RT thai
170    คุณณัชนัญ  พรหมอุบล    สมุทรสาคร
171    คุณพจนา  เกตุเทศ    ร.พ.พุทธชินราชพิษณุโลก
172    คุณสมสวัสดิ์  โพธิ์ชะนิกร    ร.พ.พุทธชินราชพิษณุโลก
173    คุณกฤตตฤน สิทธิมงคล    ร.พ.พุทธชินราชพิษณุโลก
174    คุณพรพิมล ใจสุ    เชียงใหม่ พี ซี อิมเมจจิ้ง
175    คุณอัจฉรา  หวังฮิ    ร.พ.สงขลานครินทร์
176    คุณเสรี  ศักดิ์จิรพาพงศ์    ร.พ.สงขลานครินทร์
177    คุณปรีดา  อาสยนามิ    ร.พ.หนองคาย
178    คุณอตินุช  สงค์ประภา    ร.พ.กาฬสินธ์
179    คุณธานี  เสียงเย็น    ร.พ.มุกดาหาร
180    คุณสฤษดิ์  สาระไทย    ร.พ.อำนาจเจริญ
181    คุณต่อศักดิ์  สุวรรเลิศ
182    คุณนิตยา จันทเขตร์    ร.พ.ราชบุรี
183    คุณสวรรค์  ตองติดรัมภ์    ร.พ.ราชบุรี
184    คุณกนกอร  ทองเสวตร์    ร.พ.เมืองนารายณ์
185    คุณนครพงษ์  โชครัชตะอนันต์    ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
186    คุณสมศักดิ์  แก้วคำกอง    ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
187    คุณวัชรพงษ์  พันธ์จันทร์    ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
188    คุณชนาภา  ชิดชาญชัย    ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
189    คุณสัญญา  ปัญญาที    ร.พ.มหาชัย
190    คุณเบญจมาภรณ์  ยอดสมสวย    ร.พ.มหาชัย
191    คุณแสนสุข  แดนคงเมือง    ร.พ.มหาชัย
192    คุณภัทราวดี  หวานเสียง    ร.พ.สมิติเวช ศรีราชา
193    คุณธนาศักดิ์  โพธิสิงห์    ร.พ.ราชพฤกษ์
194    คุณวรายุทธ  สุวรรณโท    ร.พ.ร้อยเอ็ด
195    คุณสุภาพร  ขวาลำธาร    ร.พ.ร้อยเอ็ด
196    คุณสุทธิรักษ์  เจริญชัย    สีมาไบโอเทค ( ศูนย์ CT&MRI ร้อยเอ็ด )
197    นายเทอดพงษ์  เรืองโกสินทร์    ร.พ.ยโสธร
198    นางอตินุช  สงค์ประภา
199    นางอรทัย  ฉายถวิล
200    นายสุขุม  บันลือธัญญลักษณ์    ร.พ.ยาสูบ
201    นางพรทิพย์  ครู่กระโทก    ร.พ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
202    นายประพัฒน์ ภูมิศิริชโย    ร.พ.พระปกเกล้าจันทบุรี
203    นางจุฑาทิพย์  ตั้งจิตศิริรัตน์    ร.พ.อินทร์บุรี
204    นายธนะ  ปัญญาละ    เทศบาลนครเชียงใหม่
205    นางสกุล  ศิริสวัสดิ์    ร.พ.แกลง
206    นางสุภาพร  อุทัย    ร.พ.ศรีสะเกษ
207    นางรุ่งนภา  แสนผาลา    ร.พ.โกสุมพิสัย
208    นางชฏารัตน์  โคตริพันธ์    ร.พ.นครพนม
209    นางสาวจิรภัทร  มานะกล้า    ร.พ.ประเหลียน
210    นางมณี  พนมศรี    ร.พ.ชุมพวง
211    นางจิรวรรณ  สุวรรณคีรี    ร.พ.ควนขนุน
212    นางอรกาญจน์  คชสารสุวรรณ    ร.พ.พระพุทธบาท
213    นางนงนุช ธนาบูรณ์    ร.พ.กองบิน46
214    นางสาวอำพรรณ  ซีประเสริฐ    ร.พ.สามพราน
215    นางสาวนพนุช เดชฤาษี    ร.พ.หางดง
216    นายสมหมาย กู่คำ    ร.พ.ททหารผ่านศึก
217    นายสมควร  รุจิแสวง    ร.พ.บางปะอิน
218    นายไพโรจน์  ศรีคำ    ร.พ.ดอนเจดีย์
219    นายสุชาติ  แก่นจันทร์    ร.พ.เลิดสิน
220    นายกฤตพงษ์  ยอดดำเนิน    ร.พ.สงฆ์
221    นางรัชวรรณ  ใจศีลธรรม    ร.พ.ช้างเผือก
222    นายศุภกิจ  ลิมปิสวัสดิ์    บ.เพอร์เฟคเมดิคอล
223    นายโรมรัน  มาลาอ่อน    ร.พ.นายูง
224    คุณจุฑามาศ  จาดนอก    แปซิฟิคเฮลธ์แคร์
225    คุณวาณี  ผูกพานิช    พุทธชินราช
226    คุณจงกลณี  พูลทรัพย์    พุทธชินราช
227    คุณแสงเดือน  รมณียกุล    พุทธชินราช
228    คุณปรีดา  บุญเทียน    พุทธชินราช
229    คุณวิไล  มีมาก    มหาราชนครราชสีมา
230    คุณสุปรีย์  ใบเตย    กรุงเทพ-ราชสีมา
231    คุณนิรภา หม่วยนอก    ค่ายสุรนารี
232    นายสมบัติ อินทร์กอง    ร.พ.เดชา
234    นายนิยม  ชุมเอียด    รพร.ฉวาง
235    นางลัดดา    ร.พ.สงขลา
236    นายกันตชาติ  บุญปั๋น    ร.พ.สันป่าตอง
237    คุณกอบแก้ว  ศรัทธา    รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
238    นางจันทนีย์  การะยศ    ร.พ.เทิง
239    นายณรงค์ศักดิ์  ชมวงษ์    ศูนย์เอกซเรย์CT ทรานสเทค อ่างทอง
240    นายธวัชชัย  ตาลผัด    ศูนย์เอกซเรย์CT ทรานสเทค บ้านหมี่
241    นายธิวา  วังหิน    ศูนย์เอกซเรย์ CT ทรานสเทค สมุทรปราการ
242    จุฬาฯ 1    ร.พ.จุฬาลงกรณ์
243    จุฬาฯ 2    ”
244    จุฬ์รัตน์ 3    ”
245    นายสุทธิพร  ดีประหลาด    ทรานสเทค
246    นางภัทราวรรณ รัตนวีระพันธ์    ร.พ.แพร่
247    นางอมรรัตน์  มังษา    ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
248    นางสาววราภรณ์ ศิลาวิเศษ    ”
249    นางอรปภา  ผิวเหลือง    ”
250    นายพรชัย ชินคำหาญ    ”
251    นายเจริญรักษ์  ครองใจ    ร.พ.เกษมราษฏร์ประชาชื่น
252    นายวีระศักดิ์  กุลเกษม    บางกอกเอ็มอาร์ไอซัพพลาย