You are here

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รณชัย

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รณชัย

ในโอกาสที่อาจารย์ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556

สาขาศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์แก่สังคมของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์