You are here

ขั้นตอนการมาตรวจ

ขั้นตอนการมาตรวจ

  1. ผู้ที่ยังไม่มีแฟ้มประวัติของโรงพยาบาลต้องไปติดต่อขอทำแฟ้มประวัติก่อน แล้วนำมาติดต่อที่แผนกจิตเวช
  2. ผู้ที่มีแฟ้มประวัติของโรงพยาบาลแล้วนำมาติดต่อที่แผนกจิตเวชหรือโทรมาที่แผนกจิตเวชเพื่อนัดวันเวลาเพื่อเข้ารับการตรวจ
  3. ทำแฟ้มประวัติเฉพาะของทางแผนกจิตเวช เพื่อติดตามผลการรักษาและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
  4. พบนักสังคมสงเคราะห์ของทางแผนกจิตเวช เพื่อสอบถามประวัติ อาการเจ็บป่วย และปัญหาที่มาพบจิตแพทย์
  5. ตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก และรอพบจิตแพทย์
  6. หลังพบจิตแพทย์แล้วต้องรับบัตรเพื่อนัดคราวต่อไป

ขั้นตอนการมาตรวจสำหรับผู้ป่วยเด็ก

  1. ต้องมาขอวันนัดหรือโทรมาที่แผนกจิตเวชล่วงหน้า ก่อนที่จะมาพบจิตแพทย์เด็ก เพราะการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก ใช้เวลามากกว่าผู้ใหญ่
  2. นัด บิดา มารดาหรือผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงดูเด็ก มาให้ประวัติการเจ็บป่วย และการเจริญเติบโตของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบันโดยละเอียด