สำนักงาน กศน. จัดสัมมนาถอดบทเรียนการอบรมแบบออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าของสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ