ขั้นตอนในการเข้าร่วมการประชุม Teleconference

ขั้นตอนในการเข้าร่วมการประชุม Teleconference

ขั้นเตรียมการ

1. ผู้จัดการประชุมต้องทำการจัดหาสถานที่เพื่อทำการประชุม โดยควรแจ้งสถานที่กับงานการศึกษาต่อเนื่องล่วงหน้า ก่อนมีการประชุม 2 สัปดาห์ เพื่อทำการวางระบบสายสัญญาณ

2. กำหนดวัน และเวลาที่จะทำการประชุม

3. ระบุจำนวนของผู้ร่วมประชุมโดยประมาณ เพื่อจัดรูปแบบการประชุมให้เหมาะสม

4. การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นไปตามที่งานการศึกษาต่อเนื่องกำหนด

5. งานการศึกษาต่อเนื่องมีบริการบันทึกเทปวิดีทัศน์ และถ่ายภาพนิ่ง บรรยากาศการประชุม และเนื้อหาในการประชุม Teleconference หากผู้จัดการประชุมต้องการใช้บริการกรุณาแจ้งความจำนงล่วงหน้า

ขั้นทดสอบ

1. เจ้าหน้าที่ทำการขอเปิดสัญญาณ ทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ

2. เจ้าหน้าที่ของงานการศึกษาต่อเนื่อง จะติดต่อประสานงาน และนัดหมายกับเครือข่ายที่จะทำการเชื่อมต่อสัญญาณ

3. หากติดปัญหาในขั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการประชุม และดำเนินการแก้ไขต่อไป

การนำเสนอข้อมูล ข้อมูลในรูปแบบของ Power point

- สีพื้นของการนำเสนอควรใช้แค่ 3 สี คือ ขาว, น้ำเงินเข้ม และดำ
- หากใช้พื้นสีขาว ตัวหนังสือควรจะเป็นสีดำ สีน้ำเงินเข้ม หรือสีเขียวเข้ม
- หากใช้พื้นสีน้ำเงินเข้ม ตัวหนังสือควรเป็นสีขาว หรือสีเหลือง
- หากใช้พื้นสีดำ ตัวหนังสือควรจะเป็นสีขาว สีเหลือง สีแดงอ่อน สีฟ้า
- ตัวหนังสือที่ใช้ควรใช้ front  Angsana, Cordia, Arial และ Time new romance
- ขนาดของตัวหนังสือประมาณ 30 point ขึ้นไป
- หากมีภาพประกอบ ขนาดของภาพควรจะใหญ่ประมาณ 1 ใน 3 ของสัดส่วนสไลด์
- หากเป็นภาพที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ภาพการผ่าตัด ควรจะมีขนาดเต็มพื้นที่ของสไลด์ และควรปรับแต่งให้เห็นได้ชัดเจน

การใช้ไฟล์วิดีโอ

ควรเป็นไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดเทียบเท่า VCD (MPEG1) หรือดีกว่า

การใช้ไฟล์เสียง

ควรเป็นไฟล์เสียงที่มีความละเอียดเทียบเท่า MP3 หรือดีกว่า

ขั้นประชุม

1. เจ้าหน้าที่จะทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนวันประชุม 1 วัน ในกรณีที่ห้องประชุมไม่พร้อมผู้จัดการประชุมต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของงานการศึกษาต่อเนื่องทราบล่วงหน้า เพื่อหาทางเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานจริง

2. ในวันที่จัดประชุม เจ้าหน้าที่ของงานการศึกษาต่อเนื่องจะเข้ามาเตรียมความพร้อมก่อน เริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

3. เจ้าหน้าที่จะดูแลการประชุมจนเสร็จสิ้น และทำการเก็บอุปกรณ์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

หลังจากการประชุม

1. ผู้จัดการประชุมต้องชำระค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายบัญชีของงานการศึกษาต่อเนื่อง ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้

2. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินอันเนื่องมาจากค่าล่วงเวลา ทางงานการศึกษาต่อเนื่องจะนับอัตราค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามราคาค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารตารางค่าใช้จ่าย

3. งานการศึกษาต่อเนื่องจะดำเนินการวัด และประเมินผล ความพึงพอใจในการใช้บริการจัดประชุมด้วยระบบ Teleconference ทุกครั้ง แต่จะเป็นแบบวัด และประเมินผลในเชิงเทคนิคเท่านั้น หากผู้จัดการประชุมต้องการทราบผลการประเมิน สามารถติดต่อได้ที่หน่วยวัด และประเมินผล งานการศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี