เกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง

 

ปัจจุบันความรู้ต่างๆด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และมีพัฒนาการที่รวดเร็วตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาการบริการสุขภาพ โดยจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ตลอดจนเจตคติของตนเองอย่างต่อเนื่อง โครงการศูนย์เครือข่ายการศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่จะเอื้ออำนวยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีหลายมาตราที่ระบุถึงแนวคิด หลักการและกำหนดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตส่วนทางการแพทย์ แพทยสภาได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2543 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2543 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไป มีการจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะ และเจตคติทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คงไว้ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์ทุกคนที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับนี้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545-2549 มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำมีมาตรฐานสากลเน้นการวิจัยการศึกษาบริการวิชาการและเป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อคุณภาพแห่งชีวิตและสังคม