Tags: ไตวาย
อินโฟกราฟิก เรื่อง โรคหลอดเลือดไตตีบ เป็นโรคที่หลอดเลือดแดงตีบบริเวณที่รับเลือดจากหัวใจเข้าสู่ไต ส่งผลให้ความดันสูง ส่งผลให้ ไตวาย ได้
โรคหลอดเลือดไตตีบ เป็นโรคที่หลอดเลือดแดงตีบบริเวณที่รับเลือดจากหัวใจเข้าสู่ไต ส่งผลให้ความดันสูง เมื่อหลอดเลือดแดงตีบทั้งสองข้าง จะส่งผลให้ไตวายได้
อินโฟกราฟิก
15-05-2024

0

ไตวายเรื้อรัง โรคไต
ไตวายเรื้อรัง เป็นภาวะที่ไตสูญเสียการทำงานทีละน้อยต่อเนื่องกันเกิน 3 เดือนหรือเป็นปี หากรักษาไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคไตได้
บทความสุขภาพ
14-09-2023

8

อินโฟกราฟิก
25-08-2022

1

อินโฟกราฟิก
19-12-2016

2