Tags: ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก
อินโฟกราฟิก
16-01-2024

2

ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก นั้นยังไม่มียาที่สามารถรักษาได้โดยตรง เราจึงต้องคอยหมั่นสังเกตอาการและดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการช็อกได้
บทความสุขภาพ
26-08-2022

0

สัญญาณเตือนอาการโรคไข้เลือดออก
สัญญาณเตือนอาการโรคไข้เลือดออก ที่ควรรู้พร้อมการป้องกัน โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
บทความสุขภาพ
26-08-2022

0

บทความสุขภาพ
17-06-2021

2

อินโฟกราฟิก
26-08-2018

0

รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

0

รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรค
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

0