รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
November 26, 2019

พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิด “เชื้อดื้อยา”

“ดื้อยา” คืออะไร? อย่างแรกต้องปรับความเข้าใจกันใหม่กับคำว่า “ดื้อยา”...

May 18, 2018

การใช้ยาฟุ่มเฟือย พฤติกรรมสุดเสี่ยงในกลุ่มคนไทย

จากการสำรวจพบว่า สังคมไทยในปัจจุบันมีการใช้ยาฟุ่มเฟือยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี...