Tags: โรคสมองเสื่อม
บทความ ไม่กินข้าวเช้าเสี่ยงสมองเสื่อม จริงหรือ ? การละเลยมื้อเช้าไม่เพียงแค่ทำให้พลังงานแก่ร่างกายไม่เพียงพอ แต่ยังส่งผลกระทบต่อสมองในระยะยาวอีกด้วย
การไม่กินข้าวเช้า มีผลอย่างไรต่อร่างกาย ? และการละเลยมื้อเช้าทำให้พลังงานแก่ร่างกายไม่เพียงพอ แต่ยังส่งผลกระทบต่อสมองอีกด้วย
บทความสุขภาพ
12-07-2024

5

หลงลืม บ่อย สับสน หลงทาง อาการปกติในวัยผู้สูงอายุที่เป็นสัญญาณของ โรคสมองเสื่อม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
หลงลืม บ่อย สับสน หลงทาง อาการปกติในวัยผู้สูงอายุที่เป็นสัญญาณของโรคสมองเสื่อมซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
บทความสุขภาพ
20-06-2024

3

อินโฟกราฟิก
27-04-2023

2

โรคจิตเวช จิตเวช
ปัจจุบันคนไทยที่ป่วยด้วย โรคจิตเวช มีไม่น้อยขณะที่ผู้ป่วยบางรายรู้ตัวว่าตนเองป่วย บางรายก็ไม่รู้ตัวและยังสับสนในอาการป่วยทาง จิตเวช
บทความสุขภาพ
13-06-2018

0

เมื่อผู้ป่วยหรือญาติรู้สึกว่า คนสนิทมีความจำผิดปกติ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมมี่ผิดปกติ ต้องนำผู้ป่วยมาปรึกษาแพทย์ แพทย์จะดำเนินการซักประวัติ อาการของผู้ป่วย เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถประเมินได้ว่า ผู้ป่วยนั้นเป็นสมองเสื่อมจริงหรือไม่ และถ้าใช่น่าจะเป็น
บทความสุขภาพ
12-08-2016

14