Tags: โรคจิตเภท
โรคจิตเวช จิตเวช
ปัจจุบันคนไทยที่ป่วยด้วย โรคจิตเวช มีไม่น้อยขณะที่ผู้ป่วยบางรายรู้ตัวว่าตนเองป่วย บางรายก็ไม่รู้ตัวและยังสับสนในอาการป่วยทาง จิตเวช
บทความสุขภาพ
13-06-2018

0

บทความสุขภาพ
27-06-2017

1