Tags: โรคกรดไหลย้อนเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง
อินโฟกราฟิก เรื่อง กรดไหลย้อน เกิดจากน้ำย่อยใน กระเพาะอาหาร ไหลย้อนไปยังหลอดอาหารจนทำให้รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
กรดไหลย้อน เกิดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนไปยังหลอดอาหารจนทำให้รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
อินโฟกราฟิก
23-04-2024

1