Tags: แปรงฟัน
หากเราใส่ใจดูแลตัวเองด้วยการเลือกแปรงสีฟันที่เหมาะสม รวมถึงหมั่นแปรงฟันให้ถูกวิธี และพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน ทำให้มั่นใจมากขึ้น
บทความสุขภาพ
20-05-2024

13

28 พฤษภาคม วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด ออกกำลังกาย ล้างมือ ทำจิตใจให้ร่าเริง รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวัน
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

1