Tags: อาการทางจิต
อาการทางจิต เป็นอาการที่หลายคนคิดว่า เป็นเพียงชั่ววูบ และละเลยที่จะไปพบแพทย์ แท้จริงแล้ว อาการต่างๆนับเป็นโรคที่ต้องการการเยียวยารักษาด้วยกันทั้งนั้น โดยกลุ่มอาการต่างๆ ของผู้ที่มีปัญหาความประพฤติ ปัญหาทางอารมณ์จิตใจ นั้นจะมีอาการอย่างไร
บทความสุขภาพ
12-08-2016

30