Tags: สุขภาพ
โรคความดันเลือดสูง
วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีถูกจัดตั้งให้เป็นวัน ความดันเลือดสูงโลก (World Hypertension Day) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้ตื่นตัวและตระหนักเห็นความสำคัญของการป้องกัน “โรคความดันเลือดสูง”
บทความสุขภาพ
17-05-2020

1

อินโฟกราฟิก
21-02-2019

0

น้ำ สำคัญกว่าที่คุณคิด
อินโฟกราฟิก
23-09-2018

3