รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
July 23, 2018

รู้จักกับตัวเลขของค่าความดันโลหิต ที่เป็นสาเหตุของโรคร้าย

หลายคนไม่ทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง...