Tags: ยุงลายเป็นพาหะ
ไข้เลือดออก
อินโฟกราฟิก
16-01-2024

2

โรค ไข้เลือดออก เกิดจากการติด “เชื้อไวรัสเดงกี” ซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 การระบาดมักเกิดในช่วงฤดูฝน โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งในอดีตจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากในวัยเด็ก แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่า
บทความสุขภาพ
15-06-2020

0

รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

0

รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรค
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

0