รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
October 6, 2022

ภาวะไข้ในเด็ก

ภาวะไข้ในเด็ก หมายถึง ภาวะที่เด็กมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป...