Tags: ภาวะสมองเสื่อม
บทความ ไม่กินข้าวเช้าเสี่ยงสมองเสื่อม จริงหรือ ? การละเลยมื้อเช้าไม่เพียงแค่ทำให้พลังงานแก่ร่างกายไม่เพียงพอ แต่ยังส่งผลกระทบต่อสมองในระยะยาวอีกด้วย
การไม่กินข้าวเช้า มีผลอย่างไรต่อร่างกาย ? และการละเลยมื้อเช้าทำให้พลังงานแก่ร่างกายไม่เพียงพอ แต่ยังส่งผลกระทบต่อสมองอีกด้วย
บทความสุขภาพ
12-07-2024

6

หลงลืม บ่อย สับสน หลงทาง อาการปกติในวัยผู้สูงอายุที่เป็นสัญญาณของ โรคสมองเสื่อม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
หลงลืม บ่อย สับสน หลงทาง อาการปกติในวัยผู้สูงอายุที่เป็นสัญญาณของโรคสมองเสื่อมซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
บทความสุขภาพ
20-06-2024

3

อินโฟกราฟิก
27-04-2023

2