Tags: ภาวะวุ้นตาเสื่อม
ภาวะวุ้นตาเสื่อม เป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงของวุ้นตา อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีอันตรายหรือเกิดขึ้นแล้วอาจมีโรคของจอประสาทตาที่ร้ายแรงตามมา
ภาวะวุ้นตาเสื่อม เป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงของวุ้นตา อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีอันตรายหรือเกิดขึ้นแล้วอาจมีโรคของจอประสาทตาที่ร้ายแรงตามมา
อินโฟกราฟิก
26-06-2024

2

วุ้นตาเสื่อม ภาวะเสื่อมของสายตาที่ส่งผลเสียต่อการมองเห็น มีวิธีสังเกตอาการและป้องกันไม่ให้เกิดได้อย่างไร มาทำความเข้าใจเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะตามมา
บทความสุขภาพ
05-12-2023

22