Tags: ปัจจัยเสี่ยงวัยทอง
อินโฟกราฟิกลัดคิวหมอ เรื่อง ภาวะ วัยทอง ภาวะที่สตรีเข้าสู่วัย หมดประจำเดือน รังไข่หยุดการผลิตไข่ ทำให้ไม่มีประจำเดือน ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ
ภาวะวัยทอง ภาวะที่สตรีเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน รังไข่หยุดการผลิตไข่ ทำให้ไม่มีประจำเดือนอีกต่อไป ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ
อินโฟกราฟิก
30-04-2024

0