Tags: ปวดข้อเข่า
08 โรคข้อเข่าเสื่อม อ.กุลพัชร edit 17.11.64 (15.12.64)-01.001
อินโฟกราฟิก
04-01-2022

2

6 อาการควรรู้ "ข้อเข้าเสื่อมระยะแรก" โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้างการทำงานของกระดูกข้อต่อ และกระดูกบริเวณใกล้ข้อ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและอาจมีความเสื่อมรุนแรงขึ้นตามลำดับ
ชุดภาพ
17-10-2016

1