Tags: ปฐมพยาบาล
อินโฟกราฟิกเรื่อง อุบัติเหตุ คือสิ่งไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นและทำให้มีการบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงบาดเจ็บหนักได้ ฉะนั้นการ ปฐมพยาบาลแผลจากอุบัติเหตุ จึงสำคัญ
อุบัติเหตุ คือสิ่งไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นและทำให้มีการบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงบาดเจ็บหนักได้ เพราะฉะนั้นการ ปฐมพยาบาลแผลจากอุบัติเหตุ จึงสำคัญ
อินโฟกราฟิก
26-04-2024

1