รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
July 1, 2021

ดูแลสุขภาพสำหรับคนทำงานเป็นกะ

การทำงานเข้ากะ (เวร) เป็นลักษณะงานที่พบได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น งานบริการทางการแพทย์...