Tags: ตากระตุก
อินโฟกราฟิกลัดคิวหมอ เรื่อง ภาวะตาปิดเกร็ง อาการของ เปลือกตา ที่เคลื่อนไหวผิดปกติ จะมีอาการบีบตา กะพริบตามากกว่าปกติและ ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดความกังวลในชีวิต
ภาวะตาปิดเกร็ง อาการของเปลือกตาที่เคลื่อนไหวผิดปกติ จะมีอาการบีบตา กะพริบตามากกว่าปกติและ ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดความกังวลในชีวิต
อินโฟกราฟิก
24-04-2024

2