Tags: ตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปี คัดกรองโรค
การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการคัดกรองโรค ต่าง ๆ เพื่อวางแผนการป้องกันและรักษาสุขภาพในอนาคต หากเกิดความผิดปกติก็จะสามารถรักษาได้ทันท่วงที
อินโฟกราฟิก
27-02-2024

5