Tags: ตรวจสุขภาพประจำปี
การตรวจสุขภาพประจำปี คัดกรองโรค
การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการคัดกรองโรค ต่าง ๆ เพื่อวางแผนการป้องกันและรักษาสุขภาพในอนาคต หากเกิดความผิดปกติก็จะสามารถรักษาได้ทันท่วงที
อินโฟกราฟิก
27-02-2024

5

05-01
ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญ เนื่องจากบางโรคระยะเริ่มต้นยังไม่มีอาการแสดงให้ทราบ การตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดี และเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่เดือนแรกของปีใหม่นี้ การตรวจเช็คสุขภาพน่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับ
บทความสุขภาพ
11-08-2016

23