Tags: ฉี่บ่อย
ปัสสาวะบ่อย,ปัสสาวะ
ภาวะ ปัสสาวะบ่อย เกินไปเป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อการ ปัสสาวะ ของผู้ป่วย บางรายไม่รู้ตัวว่าเป็นอยู่หรือไม่รู้ตัวว่ามีอาการมีแววว่าเข้าข่าย
บทความสุขภาพ
08-05-2017

2