รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

จะหน้าฝนแล้ว…ระวังไข้เลือดออก ! | RAMA Channel

โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อโดยการถูกยุงลายกัด ฤดูฝนแบบนี้ จะเกิดน้ำท่วมขังหลายที่ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายชั้นดีเลย ควรตรวจสอบบริเวณรอบ ที่อยู่อาศัยว่าไม่มีน้ำขัง 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออก จะมีไข้สูง ปวดตามร่างกาย และมีเลือดออกตามตัว หากมีอาการเหล่านี้ให้มาพบแพทย์โดยเร็ว

ข้อมูลโดย  รศ.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล