รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.67 ศูนย์บริการสาธารณสุข มีไว้เพื่ออะไร ?

ช่วงที่ 3

Rama Story : บทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข

แขกรับเชิญ : อ. นพ.มษฐา ทองปาน สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการ และคณะศูนย์บริการสาธารณสุขทับเจริญ 56

1. เล่าเรื่องบทบาทหน้าที่ในการทำงานของศูนย์บริการสาธารณสุข