รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.64 แนะนำนักศึกษาแพทย์จิตอาสารามาธิบดี

ช่วงที่ 3

Rama Story : นักศึกษาแพทย์จิตอาสารามาธิบดี

แขกรับเชิญ :

นศพ.ณัฐนิชา หอมนาน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4

นศพ.วาสิตา ชูโชติรส นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6

นศพ.เปมิกา ศิริภูริกาญจน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. พูดคุยทำความรู้จักกับนักศึกษาแพทย์จิตอาสารามาธิบดี เรื่องการทำงานจิตอาสา การแบ่งเวลาเรียน รวมถึงเหตุผลที่เป็นจิตอาสา