รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.64 การเล่นดนตรีเพื่อสุขภาพกับนักดนตรีบำบัด

ช่วงที่ 2

Healthy Skills : ดนตรีบำบัด (เครื่องดนตรี)

แขกรับเชิญ : อ.เนตรชนก สิงห์เห นักดนตรีบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ฝึกการเล่นเครื่องดนตรี ที่ใช้ในการบำบัด