รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.62 ดนตรีบำบัดเพื่อสุขภาพใจที่ดี

ช่วงที่ 2

Healthy Skills : ดนตรีบำบัดเพื่อสุขภาพ

แขกรับเชิญ : อาจารย์เนตรชนก สิงห์เห นักดนตรีบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ฝึกการร้องเพลงเพื่อพฒนาสุขภาพกายใจที่ดี