รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.61 ท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ช่วงที่ 2

Healthy Skills : ผ่อนคลายกล้ามเนื้อสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

แขกรับเชิญ : คุณบุษราคัม บันดาลบุญ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์

1. ท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง