รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Variety – EP.60 เทคนิคการใช้เตียงเพื่อการยืดเหยียด

ช่วงที่ 2

Healthy Skills : ยืดเหยียดบนที่นอน

แขกรับเชิญ : คุณนัฐกาญจน์ ศิริปรีชาชัย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์

1. ท่าออกกำลังกายยืดเหยียดบนที่นอน