รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป & โรคในเด็ก ลัดคิวหมอ – 21/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป & โรคในเด็ก

พิธีกรหลัก : . นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

พิธีกรรับเชิญ : ผศ. พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวันรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล