รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคกระดูก ลัดคิวหมอ – 14/07/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคเบาหวาน & โรคกระดูก

พิธีกรหลัก : . นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์

พิธีกรรับเชิญ : ผศ. นพ.ณัฐพร แสงเพชร สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล