รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Idea ชีวิตดี เครื่องวิเคราะห์การเดิน การเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วย 01/03/60 (3/5)

Idea ชีวิตดี เครื่องวิเคราะห์การเดิน Motion Analysis
ตรวจสอบความผิดปกติทางการเดิน การเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วย
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์